کارگروه بخش بانوان

بخش بانوان فارغ از آنکه تشکیلاتی مستقل و مجزا کننده باشد، نشانگر توجه ویژه به ورزش بانوان با هدف توسعه کمی و کیفی و گسترش همه جانبه فعالیتهای کوهپیمایی ،کوه نوردی و صعودهای ورزشی پاک و ایمن و مسائل فرهنگی مترتب بر آنها است. این توجه در تمام ارکان هیات ساری و جاری بوده و توسط ریاست هیات و نایب رییس بانوان آن اعمال می گردد. متعاقب این توجه فعالیتهای منسجم و نظام مندی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد، که هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران را در رسیدن به رشد و توسعه رهنمون خواهد ساخت.