کارگروه امور شهرستان ها و حوزه ها

اهم فعالیت های کارگروه امور شهرستانها هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران


-       بررسی و تایید اساسنامه گروه های متقاضی صدور و تمدید استان تهران


-       ارسال ، جمع آوری وبررسی جداول ارزیابی عملکرد مجموعه های کوه نوردی استان


-       تهیه و تکمیل اطلاعات مجموعه های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان


-       حضوردرجلسات هیئت مدیره و عمومی مجموعه های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان


-       بررسی جداول برنامه های هفتگی مجموعه های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان


-       امور جاری و محوله کارگروه امورشهرستانها وتعامل با سایر کارگروه های هیئت


-       حضور مسئول کارگروه   روزهای شنبه ساعت ۱۸الی ۲۰ در دفتر هیئت


-       مسئول کارگروه : آقای احمد رفیعی ۱۰۲۳۰۹۰-۰۹۱۲


-       دبیر کارگروه: آقای امین گرجی ۰۹۱۲۶۸۷۶۱۱۲